Voor bedrijven

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveranties van goederen, diensten en andere overeenkomsten van welke aard ook, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen.

2. Indien Deurmat Op Maat met de opdrachtgever ten aanzien van bepaalde punten bijzondere voorwaarden is overeengekomen, dan blijven voor al het overige de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Eventuele verkoop- c.q. inkoopvoorwaarden of anderszins, dan wel bepalingen daarvan, door de opdrachtgever of anderen van toepassing verklaard, binden ons niet, tenzij wij dit schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Alle aanbiedingen in welke vorm ook gedaan zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. Onder aanbiedingen wordt mede verstaan eventuele bijlagen zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens.

Iedere overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever wat naar ons oordeel uit door onze ingewonnen informatie kan blijken. Deurmat Op Maat is te allen tijde gerechtigd om alvorens een overeenkomst uit te voeren of althans met de uitvoering daarvan door te gaan, zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen, Indien een opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen ter zake van eerder met ons gesloten overeenkomsten, leveringen voldoet, dan zijn wij niet tot de uitvoering van verdere overeenkomsten verplicht. Opdrachten worden door Deurmat Op Maat schriftelijk bevestigd door middel van de orderbevestiging of, bij gebreke daarvan door de factuur Deurmat Op Maat wordt slechts gebonden door deze bevestiging. Aanvullende wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Deurmat Op Maat met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de annuleringskosten ten hoogte van 50% van de totale order voor zijn rekening neemt.

2. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren nadat Deurmat Op Maat met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de annuleringskosten ten hoogte van 100 % van de totale order voor zijn rekening neemt.

1. Definitie Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

2. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van geschikte informatiedragers voor het tijdig kunnen uitvoeren van de gemaakte opdrachten.

3. Indien de opdrachtgever in redelijkheid niet tijdig geschikte informatiedragers aanlevert zal dit beoordeeld worden als een annulering van de opdracht zoals Artikel 4.1. Hiervoor worden de bijbehorende kosten zoals in artikel 4.1 in rekening worden gebracht

1. De opdrachtgever is gehouden de door hem ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Deurmat Op Maat de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. Deurmat Op Maat is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

5. Indien de opdrachtgever in redelijkheid niet tijdig reageert op de zet-, druk- of andere proeven zal dit beoordeeld worden als een annulering van de opdracht volgens artikel 4.2. Hiervoor zullen kosten volgens artikel 4.2 in rekening worden gebracht.

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Afwijkingen in de door A&D LogoMat B.V gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de A&D Logomat ter inzage. A&D Logomat zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een

Tussentijdse wijzigingen van opdrachten of andere overeenkomsten worden slechts geacht door ons te zijn aanvaard na schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging onzerzijds. De gewijzigde opdracht of overeenkomst geldt in dat geval als een nieuwe opdracht of overeenkomst waarbij opnieuw prijs en levertijd worden overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding, respectievelijk bevestiging geldende kostenfactoren belastingen, koersen e.d. wijzigingen daarin, voordat levering is voltooid, geven Deurmat Op Maat het recht tot doorberekenen daarvan dan wel tot het annuleren van de aanbieding of het geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren van de overeenkomst, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst of verplichting tot schadevergoeding

Levertijden zijn bij benadering opgegeven, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van de opgegeven levertijd is Deurmat Op Maat eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Overschrijding van de termijn van levering, behoudens indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan Deurmat Op Maat, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch het recht om enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeit niet na te komen, doch de keus om, binnen een door Deurmat Op Maat daartoe te stellen redelijke termijn, alsnog nakoming te vorderen of de overeenkomst, voor zover nog niet gerealiseerd bij aangetekend schrijven, te ontbinden. In geval van levering met een indeling op afroep geldt de overeengekomen levertijd. Indien opdrachtgever niet heeft afgeroepen binnen de overeengekomen levertijd is hij van rechtswege in verzuim en is Deurmat Op Maat gerechtigd, 10 werkdagen nadat hij de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven te ontbinden met behoud van zijn recht op schadevergoeding.

1. In geval de niet tijdige levering door Deurmat Op Maat veroorzaakt wordt door overmacht, waaronder wordt verstaan iedere niet toe te rekenen omstandigheid, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, wordt de uitvoering van de overeenkomst door ons opgeschort tot na het beëindigen van de overmachttoestand tenzij Deurmat Op Maat na het ontstaan van de overmachttoestand de opdrachtgever schriftelijk ervan in kennis stelt de gehele overeenkomst althans een gedeelte daarvan, voor zover nog niet door ons uitgevoerd, door de overmachtsituatie te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van een schadevergoeding onzerzijds.

2. De opdrachtgever heeft in ieder geval het recht om na 60 dagen na het ontstaan van de overmachttoestand eenzijdig de overeenkomst te annuleren zonder gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding.

3. Indien Deurmat Op Maat bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: weersomstandigheden, bedrijfsstoornis, gebrek aan grondstoffen, materiaalfouten, transportmoeilijkheden, oproer, molest, boycot, werkstaking, nucleaire rampen, oorlogsomstandigheden, overmacht situaties zoals voren omschreven zich voordoende bij onze toeleveranciers, dan wel derden aan wie w

Bij al onze leveringen in binnen en buitenland zijn de door ons opgegeven prijzen exclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1. Deurmat Op Maat garandeert aan opdrachtgever dat de geleverde zaken niet tengevolge van materiaal- of constructiefouten defect zijn. Indien het vorenstaande onverhoopt wel het geval is, kan de opdrachtgever zijn reclame geldend maken. Deurmat Op Maat, zal dan te zijner keuze, hetzij de geleverde zaken vervangen door gelijkwaardige nieuwe zaken, hetzij billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, na het retourneren van de zaken in de originele staat, hetzij de geleverde zaken repareren.

2. Ieder recht op reclame vervalt, indien: 2.1 opdrachtgever jegens Deurmat Op Maat in gebreke is, zelf op ondeskundige wijze reparaties heeft verricht of door derden heeft laten verrichten aan de door Deurmat Op Maat geleverde zaken;

2.2 de zaken versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt of verwerkt zijn, gebruikt of beschadigd;

2.3 de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden, zoals b.v. vervuiling, geweld van buitenaf of overbelasting zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met aanwijzingen van Deurmat Op Maat zijn behandeld;

2.4 kwaliteitsverlies is opgetreden door slecht onderhoud, natuurlijke slijtage of doordat de geleverde zaken langer dan normaal zijn opgeslagen;

2.5 er sprake is van geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, materiaalstructuur, finish en omlopen van het product;

2.6 ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van wijziging van voorschriften die de overheid heeft gesteld ten tijde van het in de markt brengen van de zaken of nieuwe overheidsvoorschriften, dan wel van veranderde technische inzichten in de branche, ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

2.7 de zichtbare gebreken van de geleverde zaken welke bij normale oplettendheid onmiddellijk kunnen worden geconstateerd. Niet door opdrachtgever bij aflevering op de vrachtbon is aangetekend en direct na aflevering aan Deurmat Op Maat is gemeld;

2.8 Opdrachtgever heeft nagelaten om de zaken binnen 5 werkdagen na aflevering volledig te onderzoeken op eventuele zichtbare gebreken. Tenzij de opdrachtgever naar de mening van Deurmat Op Maat aannemelijk maakt dat hij niet in de verborgen gebreken van de geleverde zaken welke slechts tijdens het gebruik kunnen blijken, niet binnen 10 werkdagen, nadat de ondeugdelijkheid aan opdrachtgever ter kennis is gekomen, schriftelijk door opdrachtgever ter kennis van Deurmat Op Maat zijn gebracht;

2.9 de ondeugdelijkheid slechts hierin bestaat dat de zaken naar hun aard niet geschikt zijn voor de toepassing(en) die opdrachtgever, anders dan door Deurmat Op Maat aangegeven, eraan wenst te geven.

3. De ondeugdelijkheid van de geleverde zaken zal nimmer. Ook niet wanneer deze ingevolge de; leden 8 en 9 van het vorige lid tijdig ter kennis van Deurmat Op Maat is gebracht, voor opdrachtgever aanleiding zijn tot opschorting der betaling van eerdere leveringen of van nog te geschieden leveringen noch tot ontbinding van de koopovereenkomst.

4. Opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden, tenzij Deurmat Op Maat hiermee voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien opdrachtgever in strijd met het voorgaande de zaken retour zendt, worden deze voor rekening en risico van opdrachtgever ter beschikking van opdrachtgever gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van een eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

5. Het retour zenden van de zaken is aan opdrachtgever slechts toegestaan na voorafgaand overleg tussen partijen. In geval van een retourzending, om welke reden dan ook, zijn de daarmee gemoeide kosten, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever. Eerst na de daadwerkelijke ontvangst van de zaken door Deurmat Op Maat is de retourzending voltooid. De goederen ontvangst afdeling van Deurmat Op Maat zal de retour gezonden goederen binnen 5 werkdagen controleren op hoeveelheid en kwaliteit en zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de resultaten. Deze controle is bepalend voor verdere afhandeling van de retourzending.

Indien de opdrachtgever door de hem bestelde goederen niet heeft afgenomen binnen een termijn van 10 dagen na het overeengekomen leveringstijdstip c.q. het tijdstip, waarop wij de goederen aan hem beschikbaar hebben gesteld, dan zijn wij gerechtigd om:

– Hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen en de opdrachtgever opslagkosten en eventuele verdere door ons te lijden schade in rekening te brengen.

– Hetzij de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever aan ons een boete verschuldigd is van 100% hetgeen hij bij de normale uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen onverminderd het recht om

Vanaf het tijdstip dat de bestelde goederen zijn geleverd komen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook al heeft laatstgenoemde tegen de uitvoering van de overeenkomst geprotesteerd.

Betaling dient te geschieden binnen het door ons opgegeven of met ons overeengekomen aantal dagen na de factuurdatum, tenzij de bevestiging anders vermeldt.

– Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden.

– Betaling heeft eerst plaatsgevonden, nadat Deurmat Op Maat bericht van bijschrijving op een van haar rekeningen heeft ontvangen.

– Deurmat Op Maat heeft het recht 3% rente per maand of gedeelte van een maand op niet op tijd betaalde bedragen in rekening te brengen.

– Deurmat Op Maat is gerechtigd om bij niet

– betaling zich te wenden tot de rechter c.q. alternatieve geschillenbeslechter.

– Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste op 15% van het factuurbedrag worden gefixeerd vallende op de inning en invordering van niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de klant.

Alle door Deurmat Op Maat geleverde zaken blijven het eigendom van Deurmat Op Maat totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Deurmat Op Maat gesloten overeenkomsten is nagekomen. Het is de opdrachtgever verboden om de goederen waarop het voor hiervoor genoemde eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, verpanden of tot zekerheid over te dragen. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Deurmat Op Maat dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Deurmat Op Maat haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Deurmat Op Maat zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Deurmat Op Maat zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Deurmat Op Maat behoudt de eigendom en het auteursrecht van alle door Deurmat Op Maat verstrekte prijsopgave, software, tekeningen, specificaties en andere gegevens welke slechts met Deurmat Op Maat schriftelijke toestemming mogen worden gekopieerd.

1. Vergoeding op grond van aansprakelijkheid van Deurmat Op Maat voor de door de opdrachtgever geleden schade bedraagt niet meer dan de overeengekomen prijs voor de geleverde goederen tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade voortspruit uit opzet of grove schuld door Deurmat Op Maat Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of individuele schade geleden door de opdrachtgever is uitgesloten behoudens in het geval van opzet of grove schuld van Deurmat Op Maat

2. Bij het leveren van onze producten met logo gaat Deurmat Op Maat er van uit dat de opdrachtgever de opdracht, of over de rechten beschikt het betreffende logo, design te laten reproduceren. de opdrachtgever vrijwaart Deurmat Op Maat tegen alle aanspraken van derden betreffende de levering van matten / tapijt met een logo / design.

3. De opdrachtgever vrijwaart Deurmat Op Maat tegen alle aanspraken van derden ter zake door Deurmat Op Maat geleverde goederen.

4. Deurmat Op Maat is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade of enige andere directe of indirecte schade door opdrachtgever geleden, ten tengevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde zaken en/of verpakking, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens. Tevens zal de opdrachtgever Deurmat Op Maat vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van door Deurmat Op Maat aan de opdrachtgever geleverde zaken en/of de verpakking daarvan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Deurmat Op Maat

Deurmat Op Maat is gerechtigd de overeenkomst of een gedeelte daarvan zonder enige nadere sommatie en zonder dat daartoe ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, ontbonden te verklaren en de geleverde goederen, waarop eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de door ons reeds geleden c.q. nog te lijden schade op te vorderen in de gevallen dat de opdrachtgever:

– Enige verplichting op grond van de met onze gesloten overeenkomst of krachtens deze Algemene Voorwaarden niet nakomt;

– Surséance van betaling aanvraagd;

– In staat van faillissement wordt verklaard;

– Onder curatele wordt gesteld;

– Zijn onderneming overdraagt of liquideert; – Overlijdt.

De in monsters en kleurboeken aangegeven kleuren zijn bij benadering en kunnen als gevolg van het productieproces gering afwijken. Alle kleuren in folders en ontwerptekening zijn bij benadering en dienen slechts ter indicatie

De maten van al onze leveranties van goederen kunnen een afwijking hebben van 3% procent. Bij bestelling van zaken dient de klant hier rekening mee te houden.

– Deurmat Op Maat behoudt zich het recht voor de Algemene Verkoopvoorwaarden eenzijdig aan te passen.

– Eventuele geschillen door ons en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter c.q. alternatieve geschillenbeslechter.. Op onze overeenkomsten met de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

U kunt de algemene voorwaarden voor bedrijven hier downloaden voor uw eigen administratie.